Informace o ochraně osobních údajů

JUDr. Darina Šustková, advokátka,
ev. č. ČAK: 07594
se sídlem Divadelní 9, 741 01 Nový Jičín
e-mail: kancelar@aksustkova.cz
ID datové schránky: yrgf58e
(dále také „advokátka“ nebo „správce“)
poskytující právní služby a provozující webové stránky www.aksustkova.cz
tímto prohlašuje, že respektuje a ctí soukromí osob, chrání osobní údaje, které ji jsou ze strany fyzických osob poskytnuty, a tyto údaje zpracovává zodpovědně, transparentně a v souladu s právními předpisy, včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (též známé pod zkratkou „GDPR“).

Prostřednictvím tohoto sdělení a z výše uvedeného důvodu si dovoluje informovat fyzické osoby, které jsou jejími klienty či dodavateli, popř. jejich zástupci, návštěvníky těchto webových stránek nebo třetí osoby (dále též „subjekt údajů“) o tom jak při své činnosti nakládá s jejich osobními údaji, zejména jaké údaje zpracovává a k jakým účelům. Níže jsou též tyto subjekty údajů poučeni o jejich právech.

Má-li subjekt údajů jakékoliv dotazy týkající se tohoto sdělení či týkající se shromažďování, zpracování a ochrany jeho osobních údajů, může písemně kontaktovat advokátku na výše uvedených kontaktech.

1. Účel a rozsah zpracovávaných osobních údajů

Advokátka zpracovává veškeré údaje výhradně za účelem a na základě právních titulů níže uvedených. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické či tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Advokátka neprovádí profilování či jiné rozsáhlé zpracování osobních údajů.

Osobní údaje klientů
Účelem zpracování osobních údajů klientů je poskytování právních služeb na základě a v souladu se smlouvou o poskytování právních služeb uzavřenou s advokátkou a právními předpisy a GDPR. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro řádné splnění povinností uvedených v této smlouvě a zákonných povinností (např. daňové povinnosti), přičemž jde zpravidla o následující údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, bankovní účet, údaje o probíhajících / ukončených / hrozících soudních / exekučních / správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech, údaje z dokumentů předložených klientem, popř. video/audio nahrávky, a další osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy s klientem, a to dle konkrétní poskytované právní služby či zákonné povinnosti.

Osobní údaje třetích osob
V souvislosti s poskytováním svých právních služeb klientům zpracovává osobní údaje třetích osob (např. smluvní strany/protistrany klientů), a to v rozsahu, který je nezbytný pro účely naplnění smlouvy uzavřené mezi klientem a advokátkou. Tyto osobní údaje získává prostřednictvím svých klientů, třetích osob, soudů a ze soudních spisů, správních úřadů, svědků, znalců, veřejných rejstříků, veřejně přístupných informací (např. internet). Takto získané osobní údaje třetích osob advokátka používá a zpracovává za účelem oprávněného zájmu správce, kterým je řádné plnění smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s klientem a dále plnění souvisejících právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon advokacie. Rozsah osobních údajů třetích osob je nezbytně nutný k výše uvedenému účelu a zpravidla zahrnuje jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, bankovní účet, údaje o probíhajících / ukončených / hrozících soudních / exekučních / správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech, a to dle konkrétní poskytované právní služby či zákonné povinnosti.

Osobní údaje dodavatelů, popř. jejich zástupců
Při provozování advokátní praxe spolupracuje advokátka s dodavateli. Jejich osobní údaje, resp. osobní údaje jejich zástupců či kontaktních osob zpracovává advokátka za účelem řádného plnění smluv uzavřených mezi advokátkou a dodavateli a též za účelem plnění souvisejících zákonných povinností (např. daňové povinnosti). Rozsah je nezbytně nutný k výše uvedenému účelu a zpravidla zahrnuje jméno, příjmení a kontaktní údaje (telefonní číslo, emailová adresa), a u dodavatelů dále datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu sídla, IČO, DIČ, čísla bankovních účtů a údaje o přijatém a poskytnutém plnění.

Osobní údaje návštěvníků webových stránek
Návštěvníci těchto webových stránek nemusí v případě, že chtějí tyto webové stránky využít, zadávat žádné osobní údaje. Servery automaticky shromažďují běžné informace týkající se internetových událostí. Jedná se například o typ prohlížeče a jeho verzi, použitý operační systém, webovou stránku, z níž je webová stránka navštívena, zobrazené podstránky webových stránek, datum a čas přístupu, adresu internetového protokolu (IP adresa), poskytovatele internetových služeb apod. Advokátka používá výše uvedené údaje za účelem oprávněného zájmu, kterým je zpřístupnění své webové stránky, zjištění a vyřešení potenciálních technických problémů a zabránění případnému zneužívání obsahu internetových stránek, přičemž tyto údaje používá pouze v anonymní podobě, tj. bez možnosti identifikace uživatele, a to pro statistické účely a za účelem zlepšení webových stránek. Rozhodnou-li se návštěvníci dobrovolně vložit své osobní údaje, pak webové stránky shromažďují vložené osobní údaje. Mezi tyto údaje mohou například patřit jméno, pracovní zařazení, adresa společnosti, emailová adresa a telefonní či faxové číslo. Advokátka tyto údaje využije pouze k účelům uvedeným při tomto poskytnutí a v rozsahu, v jakém byly poskytnuty. Je-li to v zájmu návštěvníků, advokátka smí použít uvedené informace k tomu, aby se s návštěvníky spojila či k dokonalejšímu zjištění potřeb návštěvníků a následnému zlepšení jí poskytovaných služeb.

Zvláštní kategorie osobních údajů
Advokátka nezpracovává tzv. zvláštní kategorie osobních údajů, tj. údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a dále genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údaje o zdravotním stavu nebo sexuální orientaci fyzické osoby (dále jen „citlivé údaje“), s výjimkou:

    a) případných osobních údajů o zdravotním stavu v pracovně lékařské oblasti (např. v souvislosti se vstupní lékařskou prohlídkou, nebo s lékařskými posudky o schopnosti vykonávat určitou práci, či o pracovních úrazech nebo nemocech z povolání);
    b) případů, kdy je zpracování citlivých údajů v návaznosti na poskytování právních služeb klientovi nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo plnění zákonné povinnosti.

2. Zabezpečení osobních údajů

Advokátka přijala vhodná a dostatečná opatření administrativní, technická i organizační proti náhodnému či protiprávnímu zničení, poškození nebo ztrátě za účelem zajištění ochrany osobních údajů a jejich adekvátního zabezpečení, a to s ohledem na závažnost zpracování. K osobním údajům nemá přístup žádná neoprávněná osoba, nejsou bez souhlasu subjektu údajů předávány dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, v reakci na odůvodněný požadavek soudů, orgánů činných v trestním řízení nebo jiných veřejných orgánů, nebo v případě ochrany právních zájmů a v případě nezbytnosti z důvodu zabránění fyzické újmy, škody nebo finanční ztráty.

3. Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou a v souladu s právními předpisy a GDPR. Doba odpovídá plnění smlouvy (do zániku závazku ze smlouvy) či zákonným lhůtám (po dobu trvání právní povinnosti).

4. Poučení o právech subjektů údajů

Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutí jeho osobních údajů advokátce je dobrovolné a zpracování je nezbytné pro výše uvedené účely.
Subjektu údajů potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že poučení i tomuto sdělení rozumí a byl s ním srozuměn.
Subjekt údajů má zejména následující práva (v podrobnostech tak stanoví právní předpisy nebo GDPR):

  1. právo na přístup k osobním údajům a získání informace o zpracování osobních údajů, které nevyplývají z tohoto informačního sdělení
  2. právo požadovat, aby advokátka opravila nepřesné a doplnila neúplné osobní údaje
  3. právo požadovat, aby advokátka vymazala osobní údaje v případech stanovených právními předpisy či GDPR, např. z důvodu, že jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy nebo již nejsou pro advokátku potřebné
  4. právo požadovat, aby advokátka omezila zpracování osobních údajů, tj. aby tyto osobní údaje v zásadě pouze uchovávala a jinak je nezpracovávala, a to v případech stanovených v právních předpisech či GDPR, např. z důvodu, že byly zpracovávány v rozporu s právními předpisy, nebo namítá-li subjekt údajů jejich nepřesnost či nepotřebuje-li je advokátka, ale subjekt údajů je požaduje
  5. právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je pro subjekty údajů z České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li či se domnívá, že zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu s právními předpisy
  6. právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je dotčena zákonnost dřívějšího zpracování provedeného před odvoláním souhlasu, a to v případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů


Advokátka tímto upozorňuje, že se může ve všech záležitostech a v jakémkoli rozsahu nechat zastoupit jiným advokátem registrovaným u České advokátní komory na základě plné moci.

Pro uplatnění výše uvedených práv, jakož i v případě jakýchkoli otázek či stížností týkajících se zpracování osobních údajů, lze písemně kontaktovat advokátku na kontaktech uvedených v úvodu tohoto sdělení.

Výše uvedené informační sdělení advokátky může být kdykoliv aktualizováno v důsledku změn postupů advokátky při zpracování osobních údajů či změně právní úpravy apod. Advokátka umístí na těchto webových stránkách oznámení, kterým bude subjekt údajů informovat o všech změnách tohoto sdělení.


Nový Jičín, 25. května 2018